image-removebg-preview-1-pazheqlic1topnh7c68rlkhukb6oyuwbmfcp74fty4-pebul86yaciphms235dnoeivfg7fmp7dvgjmdfutss-pecjunzgorh0jjrolrc1mer2bbp606m38rgx29f7mk

לתיאום פגישה 054-6613917

סביבת טבע ימית ורווחה פסיכולוגית

:Marine Biota and Psychological  Well-Being

 A Preliminary  Examination of  Dose–Response Effects  in an Aquarium Setting

Deborah Cracknell1,2, Mathew P. White3,  Sabine Pahl2, Wallace J. Nichols4, and  Michael H. Depledge

סיכום מתורגם למחקר אשר בדק השפעה של אקווריום על רווחה פסיכולוגית

מבוא

חשיפה לסביבות טבעיות יכולה לצמצם השפעות מתח אצל בני האדם. יתר על כן, מחקרים קודמים מראים כי הטבות אלה עשויות להיות גדולות יותר באזורים עם עושר מינים גבוהים. המחקר הנוכחי  "ניסוי טבעי" חוקר את  ההתנהגות הפיזיולוגית של אנשים ותגובות פסיכולוגיות בסביבת תערוכת אקווריומים ימית. הממצאים מראים כי חשיפה לסביבת טבע מורידה את קצב הלב, מעלה במצב רוח, מגבירה ספונטניות, ומשפרת בכללי את הרווחה הפסיכולוגית.

סיכום

המחקר בוחן מספר תגובות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות ברמות שונות של גודל סביבה ימית. המחקר בחן חשיפה של אנשים לאקווריום במשך 2 דקות 5 דקות ו10 דקות ואף בחן את משך ההשפעה.

התצפיות מעידות על כך שנחקרים נשארו יותר זמן מול האקווריום כאשר האקווריום היה עשיר יותר וגדול יותר. אם נתייחס להשערת המחקר הראשונה אשר טוענת שהתנהגות משקפת העדפות אז הדבר מצביע על רמות גבוהות יותר של ענין וקסם  כאשר האקווריום גדול ומלא. מנקודת מבט פסיכולוגית הדבר מסייע בהפגת השגרה ובסיוע שיקום פסיכולוגי.

בחלק ב' של המחקר אשר עסק בההשערה השניה שיש קשר בין כמות החשיפה לתגובה, אכן מעיד כי רמת חשיפה גבוהה לאקווריום העלתה את העניין בו ואת הרצון לצפות בו שוב. מחקר זה מאשר כמה יתרונות העולים בקנה אחד עם מחקרים קודמים שהראו השפעות פסיכולוגיות משקמות של סביבות ימיות. המחקר מדווח כי הנחקרים דיווח שהם יותר חיוביים ורגועים, קצב הלב ירד ונראתה ירידה בלחץ הדם.

המחקר הנוכחי מוסיף למחקרים קודמים אשר מציעים כי אנשים יכולים להשיג רווחה פסיכולוגית נפשית מחשיפה לסביבה המכילה רמות גבוהות של טבע. יותר מכך, הממצאים של מחקר זה תומכים בשלוש היפותזות קודמות: אקווריום מספק קשר לטבע ושובר את שגרת היום יום בעזרת הקסם שבו, הפקת מצבים רגשיים מנוף טבעי, תגובות חשמליות במוח כתגובה למראה נוף טבעי. במחקר זה יש שילוב של תוצאות פיזיות כגון פעילות חשמלית במוח וגם תוצאות פסיכולוגיות כגון מצב רגשי, העקביות בין אמצעים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים במחקר מצדיק בביטחון רב יותר את הממצאים וגם מצביע על כך שהממצאים אינם תוצאה של השפעות ורצייה חברתית.

יש להמשיך לחקור את השפעות האקווריום על אנשים בעיקר במקומות בהם יש דרישה להפחתת מתח פסיכולוגי, כגון מרפאות, משרדים, התוצאות של המחקר מראות כי אדם לא צריך להשקיע זמן רב מול האקווריום (רק 5 דקות) כדי להפיק יתרונות משמעותיים.

המלצות

מחקר זה מעיד על כך שיש יתרונות פסיכולוגיים ופיזיולוגיים של צפיה באקווריום. ניתן למקסם את הפוטנציאל של אקווריום כאובייקט משקם בעצם הצבתו בסביבות בריאותיות או במקומות עם לחץ גבוה. אקוורים חשוב אפוא בתחושת רווחה פסיכולוגית ותפיסת מערכות טבע ואף מעודדת שימור טבע.

מאמר זה תורגם על ידי אקווה מלח

 

וואטסאפ
יש לך שאלה?
Scan the code
אקווה מלח
שלום,
אפשר לשוחח בוואטסאפ
Call Now Button